SEI Tallinn tähistas 25. tegevusaastat

09.01.2018
SEI Tallinn tähistas oma 25 sünnipäeva seminariga, mis toimus 9. jaanuaril.

SEI Tallinna pühadesoovid

23.12.2017
Soovime oma koostööpartneritele kaunist pühadeaega ja rõõmsat uut aastat!

Liikmesriikide kogemus aitab edendada Euroopa Liidu keskkonnajuhtimissüsteemi Eestis

22.12.2017
Viimasel ajal on huvi Euroopa Liidu keskkonnajuhtimissüsteemi (EMAS) rakendamise vastu Eesti ettevõtetes vähenenud. Samas on mitmetes liikmesriikides palju häid EMAS rakendamisega seotud näiteid, mis põhinevad riiklikel regulatiivsetel- ja toetusmeetmetel. Nüüd on ka Eestil võimalus nendest kogemustest kasu saada.

SEI Tallinn hindas Eestisse kavandatava puratehase olelusringipõhise süsiniku jalajälge

11.12.2017
Uuringus hinnati Eestisse kavandatava puidurafineerimistehase süsiniku jalajälge, mis omakorda võimaldab mõista tehase panust Eesti kliimaeesmärkide saavutamisse. Uuringus lähtuti rahvusvahelisest puidu- ja paberitööstuse süsiniku jalajälje metoodikast.

Rohealad ja nende mõju inimeste heaolule

24.11.2017
Rohelisel linnaruumi ja töökeskkonnal võib olla positiivne mõju nii töötajate heaolule kui ettevõtete käibele. Teemat avab Steve Cinderby SEI Yorgi keskusest.

Kompromissid arengu ja looduskatastroofide ohu vähendamise vahel

20.10.2017
Ühiskonna arengu suundumused, nagu näiteks linnade ja taristu kasv, võivad muuta ühiskonna haavatavamaks looduskatastroofide, sealhulgas tormide ja üleujutuste, suhtes.

Linnad kui inspiratsiooniallikas – muljeid linnafestivalilt URBACT

11.10.2017
Muljeid ja ohtralt inspireerivaid näiteid edukatest projekidest Euroopa linnades jagab SEI Tallinna praktikant Kaidi Kaaret, kes osales Tallinnas toimunud linnafestivalilt URBACT.

Keskkonnakorraldus

Keskkonnakorralduse programm tegeleb rohelise mõtteviisi propageerimisega era- ning avalikus sektoris, kus eesmärgiks on keskkonnakorralduslike meetodite kasutuselevõtt. Samuti toetatakse valitsusasutusi jätkusuutliku tootmise ja tarbimise poliitikate kujundamisel.

Keskkonnaökonoomika

Keskkonna- ja ökoloogilise ökonoomika analüüside ja uuringute tegemine. Sotsiaal-majanduslike mõjude hindamine. Jätkusuutliku arengu rahaliste indikaatorite uuringud ja rakendused.

Kliima ja energia

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni rakendamise toetamine Eestis. Kasvuhoonegaaside vähendamise ja kliimamuutusega kohanemise stsenaariumite analüüs (LEAP mudel). Taastuvenergia laiema kasutusvõimaluse analüüs.

Säästev areng

Säästva arengu ja keskkonnakaitse põhimõtete lõimimine strateegiliste dokumentide koostamisel ja elluviimisel, selleks vajalike analüüside ja mõjuhindamiste tegemine.