SEI Tallinnal valmis Tallinna olmejäätmete taaskasutamise tõhustamise uuring

27.08.2014
Kui aastatel 2005-2007 suurenes olmejäätmete igaaastane kogus Tallinnas, siis tänu tarbimise vähenemisele on alates 2008. aastast olmejäätmete tekkekogused vähenenud. 2011. ja 2012. aastal on olmejäätmete üldine tekkekogus uuesti suurenenud. Rahvusvahelise projekti „Regionaalne panus Euroopa taaskasutuskogukonda – R4R” (Regions for recycling – R4R) (2012-2014) raames viis SEI Tallinn 2014. aasta esimeses pooles läbi uurimistöö, mille eesmärgiks oli analüüsida linna olmejäätmete käitlussüsteemi toimimist ning anda soovitusi optimaalseima süsteemi loomiseks, seda EL edukamate omavalitsuste praktikale toetudes.

Stockholmi Keskkonnainstituudi tugevus on globaalne mõõde ning oskus tulevikustsenaariume analüüsida

06.08.2014
Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus külastas teisipäeval Stockholmi Keskkonnainstituuti (SEI), kus ministeeriumi delegatsioon kohtus nii instituudi juhi Johan L. Kuylenstierna kui instituudi Tallinna keskuse juhi Tea Nõmmanniga, et arutada instituudi ning Keskkonnaministeeriumi koostöövõimalusi. Minister tõdes, et instituudil on oskusteavet, mis saab olulisel määral aidata valitsust otsuste tegemisel.

SEI energiastsenaariumite analüüsiprogramm LEAP sai uue täiustatud versiooni

17.06.2014
Pikaajalisi energiastsenaariume võrrelda ja poliitikameetmete mõju hinnata võimaldav Stockholmi Keskkonnainstituudi (SEI) väljatöötatud tarkvaralahendus LEAP sai uue versiooni – paindlikuma hinnaarvutuse, kiirema andmetöötluse ning paremate graafiliste võimalustega.

Rohelise Kontori tunnistuse saaja: kõige keerulisem oli algus

11.06.2014
SEI Tallinn andis välja järjekordsed Rohelise Kontori tunnistused, seekord avaliku halduse organisatsioonidele, tunnistuse said Rahandusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Harku ja Rae Vallavalitsus ning Keila Linnavalitsus. „Võtsime eesmärgiks tegevuskulude langetamise 10% ja selle me põhimõtteliselt ka saime,“ kommenteeris Taivo Linnamägi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist. Kulusid investeeringuna tõi küll juurde kahe jalgratta soetamine, kuid investeering peaks end vähenenud autokasutusega kiiresti ära tasuma.

Mootorikütuste aktsiis pole tarbijakäitumist oluliselt muutnud

03.06.2014
Keskkonnamaksud ei ole Eestis ebavõrdsust ühiskonnas suurendanud, vähemalt mitte rahaliste maksete puhul, leiab SEI Tallinna vanemekspert Helen Poltimäe (pildil) oma homme kaitstavas doktoritöös „Keskkonnamaksude jaotuslikud ja käitumuslikud efektid Eesti näitel“. Kui keskkonnamaksudest tekkiv otsene koormus langeb rohkem rikkamatele leibkondadele, siis maksude kaudne efekt vastupidi, vähemjõukatele. (Uudisele on lisatud Helen Poltimäe intervjuu)

Keskkonnakorraldus

Rohelise mõtteviisi propageerimine era- ning avalikus sektoris keskkonnakorralduslike meetodite kasutusele võtmiseks. Valitsusasutuste toetamine jätkusuutliku tootmise ja tarbimise poliitikate kujundamisel.

Keskkonnaökonoomika

Keskkonna- ja ökoloogilise ökonoomika analüüside ja uuringute tegemine. Sotsiaal-majanduslike mõjude hindamine. Jätkusuutliku arengu rahaliste indikaatorite uuringud ja rakendused.

Kliima ja energia

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni rakendamise toetamine Eestis. Kasvuhoonegaaside vähendamise ja kliimamuutusega kohanemise stsenaariumite analüüs (LEAP mudel). Taastuvenergia laiema kasutusvõimaluse analüüs.

Säästva arendamise meetodid

Säästva arengu ja keskkonnakaitse põhimõtete lõimimine strateegiliste dokumentide koostamisel ja elluviimisel, selleks vajalike analüüside ja mõjuhindamiste tegemine.