Innolabs kaasab tudengid jätkusuutlike tulevikuprojektide loomisesse

10.12.2014
Rahvusvahelise projekti Innolabs tulemusena valmib kahe järgneva aasta jooksul Eestis 4-5 innovaatilist tulevikuprojekti Eesti Kunstiakadeemia tudengitelt. Selle nädala alguses toimus Riias projekti Innolabs avakoosolek, Eestipoolseteks partneriteks projektis on Eesti Kunstiakadeemia ja Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskus (SEI Tallinn).

Energiasäästunädalal kutsutakse mõtlema mõistlikule energiatarbimisele

10.11.2014
10.-16. novembrini toimuva üleriigilise Energiasäästunädala eesmärk on suunata inimesi mõtlema energiatarbimise ning selle vähendamise peale. Energiasäästunädalat peetakse juba kuuendat korda, üks seekordse nädala korraldajate hulgas on ka SEI Tallinn.

Rootsi kroonprintsessi Victoria kõne säästva arengu foorumil

30.10.2014
SEI Tallinna säästva aengu foorumil 2014 "Meremajandus tundlikus Läänemere keskkonnas" pidas foorumi külalistele kõne ka Rootsi kroonprintsess Victoria. Oma kõnes ütles ta, et üks Eesti ja Rootsi ühistest huvidest on Läänemeri, sild, mis ühendab nii inimesi, kultuure kui majandust. Et tagada meie pärli, Läänemere, hea tervis, selleks on vaja nii riikidevahelist koostööd kui sedagi, et teadus ja poliitika oma jõud ühendaksid.

Kolm Eesti rohemajanduse edendajat said „Läänemere sõber 2014“ tiitli

29.10.2014
Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse (SEI Tallinna) auhind „Läänemere sõber 2014“ anti üle kolmele Eesti silmapaistvale meremajanduse esindajale: AS-ile Green Marine, AS-ile Läätsa Kalatööstus ja Eesti Väikesadamate Liidule. Auhinnad anti üle SEI Tallinna korraldatud säästva arengu foorumil 2014 „Meremajandus tundlikus Läänemere keskkonnas“. Foorumi pealelõunasest sessioonist võtsid osa ka Rootsi kroonprintsess Victoria ja prints Daniel.

Säästva arengu foorum arutleb meremajanduse võimaluste üle tundlikus Läänemere keskkonnas

16.10.2014
28. oktoobril toimuv Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse (SEI Tallinna) korraldatav säästva arengu foorum 2014 on pühendatud Läänemerele ning arutleb keskkonna ja majanduse suhete üle piirkonnas. Foorumil tunnustatakse parimaid jätkusuutliku meremajandusega seotud Eesti ettevõtteid auhinnaga “Läänemere sõber 2014”. Foorumi lõpusessioonist võtavad osa Rootsi kroonprintsess Victoria ning prints Daniel.

Keskkonnakorraldus

Rohelise mõtteviisi propageerimine era- ning avalikus sektoris keskkonnakorralduslike meetodite kasutusele võtmiseks. Valitsusasutuste toetamine jätkusuutliku tootmise ja tarbimise poliitikate kujundamisel.

Keskkonnaökonoomika

Keskkonna- ja ökoloogilise ökonoomika analüüside ja uuringute tegemine. Sotsiaal-majanduslike mõjude hindamine. Jätkusuutliku arengu rahaliste indikaatorite uuringud ja rakendused.

Kliima ja energia

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni rakendamise toetamine Eestis. Kasvuhoonegaaside vähendamise ja kliimamuutusega kohanemise stsenaariumite analüüs (LEAP mudel). Taastuvenergia laiema kasutusvõimaluse analüüs.

Säästva arendamise meetodid

Säästva arengu ja keskkonnakaitse põhimõtete lõimimine strateegiliste dokumentide koostamisel ja elluviimisel, selleks vajalike analüüside ja mõjuhindamiste tegemine.