Konverents "Taristu ja energiasektori kliimamuutustega kohanemine" valmistab ette kohanemisstrateegiat neljas valdkonnas

17.03.2015
Reedel, 20. märtsil toimub Tallinnas konverents „Taristu ja energiasektori kliimamuutustega kohanemine“, mis on üks osa Eesti kliimamuutustega kohanemise strateegia ettevalmistusprotsessis. Mõeldud on konverents eelkõige kliimamuutustega kohanemise spetsialistidele.

Ootame keskkonnajuhtimisest huvitatud väikeettevõtteid seminarile

11.03.2015
26. märtsil korraldab Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus seminari „Rohemajandus ja keskkonnajuhtimine väikeettevõttes“, mis lisaks teadmistele rohe-, ring- ja biomajandusest, annab infot ka ettevõtetele suunatud rahastusvõimalustest rohemajanduse valdkonnas. Lisaks võtab seminar kokku ka väikeettevõtete keskkonnajuhtimisele suunatud projekti „Väikeettevõtete ökoloogilise jalajälje vähendamine“ tulemused. Projekti käigus korraldatud koolitustel tutvustati lihtsaid keskkonnajuhtimisvahendeid (vt lähemalt www.ecotoolkit.eu) enam kui 45-le ettevõttele ja organisatsioonile. Tänaseks on paljud neist rakendanud keskkonnajuhtimissüsteemi ja saanud vastava keskkonnamärgise.

Kliimamuutus Norras tähendab lühemat suusahooaega, elektrikatkestusi ning keerukamaid tingimusi toidu tootmisel

05.03.2015
Kliimamuutus Norras tähendab seda, et ilm muutub niiskemaks, soojemaks ja ettearvamatumaks. Toidutootmises tähendab see pikemat ning keerulisemat kasvuperioodi ning näiteks ka seda, et taristu peab toime tulema uute väljakutsetega, rääkis Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse korraldatud asjatundjatekoolitusel Norra Fritjof Nanseni Instituudi vanemteadur, Euroopa programmi direktor Tor Håkon Inderberg. Kliimamuutustega kohanemist tuleb võtta kui protsessi, siin ei saavutata tulemusi hommepäev.

SEI Tallinn tutvustab kliimamuutustega kohanemise kogemust Norrast

25.02.2015
3.-4. märtsil korraldab Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus koostöös Norra spetsialistidega kliimamuutustega kohanemise seminari asjatundjatele. Norra on üks vähestest riikidest kus kliimamuutustega kohanemise meetmeid rakendatakse igapäevaselt nii riigi kui omavalitsuse kui ettevõtluse tasandil ja kodanikud on kliimamuutuste mõjudest hästi informeeritud.

SEI Tallinna uuring annab ülevaate toidujäätmete ja toidukao tekkest ning põhjustest

23.02.2015
Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse (SEI Tallinn) läbi viidud uuringu „Toidujäätmete ja toidukao teke Eesti kodumajapidamistes ja toitlustusasutustes“ tulemused näitavad, et hoolimata elanike väiksematest sissetulekutest ja tarbimisest, ei ole Eesti siin enam väga kaugel teistest arenenud riikidest.

Keskkonnakorraldus

Rohelise mõtteviisi propageerimine era- ning avalikus sektoris keskkonnakorralduslike meetodite kasutusele võtmiseks. Valitsusasutuste toetamine jätkusuutliku tootmise ja tarbimise poliitikate kujundamisel.

Keskkonnaökonoomika

Keskkonna- ja ökoloogilise ökonoomika analüüside ja uuringute tegemine. Sotsiaal-majanduslike mõjude hindamine. Jätkusuutliku arengu rahaliste indikaatorite uuringud ja rakendused.

Kliima ja energia

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni rakendamise toetamine Eestis. Kasvuhoonegaaside vähendamise ja kliimamuutusega kohanemise stsenaariumite analüüs (LEAP mudel). Taastuvenergia laiema kasutusvõimaluse analüüs.

Säästev areng

Säästva arengu ja keskkonnakaitse põhimõtete lõimimine strateegiliste dokumentide koostamisel ja elluviimisel, selleks vajalike analüüside ja mõjuhindamiste tegemine.