SEI Tallinn analüüsib energiatõhususele suunatud poliitikaid ja meetmeid kahes majandussektoris - hooned ja transport

22.05.2015
Mais käivitus Euroopa Komisjoni uue rahvusvahelise teadusprogrammi Horisont 2020 projekt Heron, mis uurib kahe majandussektori, transpordi ja hoonete energiatõhusust. Energiatõhususe suurendamine on tõusnud päevakorda terves Euroopas, ligi 40% Euroopa Liidu tarbijatest kasutab energiat kõige rohkem hoonetes. Pea sama olukord on ka Eestis, kus kolmandik energiatarbimisest toimub elamutes.

Aasta parim Roheline Kontor on Statistikaamet

14.05.2015
Aasta parima Rohelise Kontori auhinna sai Statistikaamet. Rohelise Kontori tunnistuse said Kuressaare Linnavalitsus, raamatupidamisfirma Rödl & Partner, Keskkonnaõiguse Keskus, Arhitektuuribüroo Pluss, Keskkonnainvesteeringute Keskus, Lasnamäe Linnaosavalitsus ja Balti Keskkonnafoorum.

Kümnendal jätkusuutliku ettevõtluse juhtimise kursusel keskenduti olelusringile ning ökodisainile

11.05.2015
Koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga korraldas SEI Tallinn kümnendat korda jätkusuutliku ettevõtluse strateegilise juhtimise kursust. Selleaastase õppenädala raames andsid loenguid nii SEI Tallinna kui Rootsi Lundi ülikooli jätkusuutliku arengu eksperdid, kes keskendusid toote olelusringile ja ökodisainile. Keskmiselt on aastas kursustest osa võtnud kakskümmend inimest ning huviliste arv näitab kasvutrendi.

Teabepäeval räägiti nii jalgrattaringluse võimalikkusest kui uutest IT lahendustest linnaliikuvuses

29.04.2015
28. aprillil korraldas SEI Tallinn koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga järjekordse teabepäeva liikuvuse ja linnaplaneerimisega seotud ekspertidele, ametnikele ja vabaühendustele. Ürituse eesmärgiks oli anda ülevaade linnaliikuvuse tegevustest Eestis 2015. aastal ning tuua kokku valdkonna eksperdid üle Eesti. Muuhulgas anti ülevaade viimasel aastal läbi viidud liikuvusuuringutest, linnaliikuvusega seotud uutest IT lahendustest ja jalgrattaringluse võimalustest.

Säästva arengu haridus annab tulevikuga teadmised

24.04.2015
“Säästva arengu haridus on oma olemuselt lai kontseptsioon,” nentis Säästva arengu hariduse konverentsi “Teekond tulevikku” üks peakõnelejatest, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskuse programmijuht Kaja Peterson. “Ennekõike mahuvad siia alla kvaliteetne õpetus jätkusuutlikust majandamisest nii maal kui vees, aga ka jätkusuutlikust eluviisist laiemalt, kliimamuutustest ning nendega kohanemisest, sotsiaalsest vastutusest. Lisaks neile bioloogiline ja kultuuriline mitmekesisus ning vaesuse vähendamine.” SEI Tallinn on säästva arengu hariduse andmisega tegelnud ligi kümme aastat.

Keskkonnakorraldus

Rohelise mõtteviisi propageerimine era- ning avalikus sektoris keskkonnakorralduslike meetodite kasutusele võtmiseks. Valitsusasutuste toetamine jätkusuutliku tootmise ja tarbimise poliitikate kujundamisel.

Keskkonnaökonoomika

Keskkonna- ja ökoloogilise ökonoomika analüüside ja uuringute tegemine. Sotsiaal-majanduslike mõjude hindamine. Jätkusuutliku arengu rahaliste indikaatorite uuringud ja rakendused.

Kliima ja energia

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni rakendamise toetamine Eestis. Kasvuhoonegaaside vähendamise ja kliimamuutusega kohanemise stsenaariumite analüüs (LEAP mudel). Taastuvenergia laiema kasutusvõimaluse analüüs.

Säästev areng

Säästva arengu ja keskkonnakaitse põhimõtete lõimimine strateegiliste dokumentide koostamisel ja elluviimisel, selleks vajalike analüüside ja mõjuhindamiste tegemine.