Aprillis kinnitati Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskuse uus nõukogu

15.04.2014
Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskusel on uus kolmeliikmeline nõukogu. Nõukogu esimeheks kinnitati Stockholmi Keskkonnainstituudi Stockholmi keskuse direktor Jakob Granit (pildil), nõukogu liikmeteks Tartu Ülikooli arendusprorektor Erik Puura ning ettevõtja, teadlane ja infotehnoloog Linnar Viik.

Stockholmi Keskkonnainstituudi juht valiti Rootsi mõjukaimaks inimeseks keskkonnaküsimustes

26.03.2014
Stockolmi Keskkonnainstituudi (SEI) direktor Johan Kuylenstierna valiti Rootsis 100 äramärgitud inimese seas kõige mõjukamaks keskkonnavaldkonna inimeseks. Valiku põhjenduses märgiti, et „Johan Kuylenstierna selgitab, kuidas keskkonnaküsimused on seotud nii vaesuse leevendamise, majandusarengu kui õiglase kaubandusega“.

Keskkonnamõju hindamisel vajab rohkem tähelepanu arendustegevuste tervikmõju

24.03.2014
SEI Tallinnas läbiviidud keskkonnamõju hindamise algatamisotsuste ja nende motiveerimise analüüs näitas, et kuigi Tallinna linna keskkonnamõju hindamise algatusotsused vastavad enamjaolt seadustele, vajab rohkem tähelepanu arendustegevuse tervikmõju.

Uus metoodika aitab riikidel hinnata keskkonnakonventsioonide elluviimist

12.03.2014
SEI Tallinnal valmis ÜRO Keskkonnaprogrammi tellimusel uus hindamismetoodika, mille abil saavad riigid ise hinnata sisu poolest seotud konventsioonide rakendamise tõhusust. Esimene uue metoodika järgi tehtud pilootuuring viidi läbi Eestis, aprillis peaks valmima hinnang ka Tansaanias.

Ühtne strateegia annab tegevussuunad Läänemere piirkonna riikide jäätmekäitlusele

12.02.2014
Kolm aastat kestnud projekti Reco Baltic 21 Tech ühe tulemusena on valminud Läänemere piirkonna riikide ühtne olmejäätmete käitlemise strateegia, mille väljatöötamises osales ka SEI Tallinn. Strateegia on hea alus piirkonna jäätmekäitluse arendamiseks, näiteks ühtsete investeerimispõhimõtete väljatöötamiseks, mis aitaksid nii ametkondadel kui ka erasektoril jäätmekäitlustegevust kavandada, leiab SEI Tallinna keskkonnakorralduse programmi juht Harri Moora.

Keskkonnakorraldus

Rohelise mõtteviisi propageerimine era- ning avalikus sektoris keskkonnakorralduslike meetodite kasutusele võtmiseks. Valitsusasutuste toetamine jätkusuutliku tootmise ja tarbimise poliitikate kujundamisel.

Keskkonnaökonoomika

Keskkonna- ja ökoloogilise ökonoomika analüüside ja uuringute tegemine. Sotsiaal-majanduslike mõjude hindamine. Jätkusuutliku arengu rahaliste indikaatorite uuringud ja rakendused.

Kliima ja energia

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni rakendamise toetamine Eestis. Kasvuhoonegaaside vähendamise ja kliimamuutusega kohanemise stsenaariumite analüüs (LEAP mudel). Taastuvenergia laiema kasutusvõimaluse analüüs.

Säästva arendamise meetodid

Säästva arengu ja keskkonnakaitse põhimõtete lõimimine strateegiliste dokumentide koostamisel ja elluviimisel, selleks vajalike analüüside ja mõjuhindamiste tegemine.