Reedel toimub Eesti taristu- ja energiasektori kliimamuutustega kohanemise strateegia lõppseminar

05.08.2015
7. augustil Radisson Blu Hotell Olümpias toimuval seminaril arutatakse kliimamuutuse mõjude üle Eesti taristu- ja energiasektoris. Seminaril vaatluse alla tulevad uuringutulemused on osa Keskkonnaministeeriumi poolt algatatud Eesti kliimamuutustega kohanemise riikliku strateegia ettevalmistamisest. Seminari eesmärk on kaasata riikliku strateegia koostamisse ka valdkondade asjatundjad.

SEI aastaraamat toob välja instituudi mõju maailmas

08.06.2015
Ilmunud on Stockholmi Keskkonnainstituudi aastaraamat 2014, mis annab ülevaate sellest, millist mõju on instituudi töö maailmas avaldanud. Samuti saab aastaraamatus tutvuda 25 aastaseks saanud Stockholmi Keskkonnainstituudi eelmise aasta teadustegevuse ülevaate, finantsnäitajate ning kommunikatsioonitöö tulemustega. Samuti lugeda, milline on organisatsiooni tulevikustrateegia.

SEI Teadusfoorum 2015: keskkonna ja majandusarengu ühisosa

04.06.2015
Täna alanud Stockholmi Keskkonnainstituudi (SEI) üks aasta tähtsündmustest, SEI Teadusfoorum, pakub kahe päeva jooksul nii tulevikuvisioone kui ekspertteadmisi. Seda küsimustes, kuidas suurendada riikides ühiskonna sidusust ja inimeste heaolu, seejuures vähendades kliimamuutust ning hoides keskkonda jätkusuutlikuna. Sel aastal keskendub foorum eelkõige hoiakutele, nagu eksisteeriks keskkonnahoiu ja majandusarengu ning -kasvu vahel vastuolu.

SEI Tallinn analüüsib energiatõhususele suunatud poliitikaid ja meetmeid kahes majandussektoris - hooned ja transport

22.05.2015
Mais käivitus Euroopa Komisjoni uue rahvusvahelise teadusprogrammi Horisont 2020 projekt Heron, mis uurib kahe majandussektori, transpordi ja hoonete energiatõhusust. Energiatõhususe suurendamine on tõusnud päevakorda terves Euroopas, ligi 40% Euroopa Liidu tarbijatest kasutab energiat kõige rohkem hoonetes. Pea sama olukord on ka Eestis, kus kolmandik energiatarbimisest toimub elamutes.

Aasta parim Roheline Kontor on Statistikaamet

14.05.2015
Aasta parima Rohelise Kontori auhinna sai Statistikaamet. Rohelise Kontori tunnistuse said Kuressaare Linnavalitsus, raamatupidamisfirma Rödl & Partner, Keskkonnaõiguse Keskus, Arhitektuuribüroo Pluss, Keskkonnainvesteeringute Keskus, Lasnamäe Linnaosavalitsus ja Balti Keskkonnafoorum.

Keskkonnakorraldus

Rohelise mõtteviisi propageerimine era- ning avalikus sektoris keskkonnakorralduslike meetodite kasutusele võtmiseks. Valitsusasutuste toetamine jätkusuutliku tootmise ja tarbimise poliitikate kujundamisel.

Keskkonnaökonoomika

Keskkonna- ja ökoloogilise ökonoomika analüüside ja uuringute tegemine. Sotsiaal-majanduslike mõjude hindamine. Jätkusuutliku arengu rahaliste indikaatorite uuringud ja rakendused.

Kliima ja energia

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni rakendamise toetamine Eestis. Kasvuhoonegaaside vähendamise ja kliimamuutusega kohanemise stsenaariumite analüüs (LEAP mudel). Taastuvenergia laiema kasutusvõimaluse analüüs.

Säästev areng

Säästva arengu ja keskkonnakaitse põhimõtete lõimimine strateegiliste dokumentide koostamisel ja elluviimisel, selleks vajalike analüüside ja mõjuhindamiste tegemine.