Jätkusuutlikud lahendused SEI teadusfoorumil

19.05.2016
Stockholmi Keskkonnainstituudi (SEI) viiendal Teadusfoorumil keskenduti Agenda 2030-le - globaalse arengu eesmärkide rakendamisele rahvusvahelisel tasandil. Teadusfoorumi peaesinejateks olid Rootsi finantsturgude ja tarbijakaitse minister Per Bolund ning strateegilise arengu ja Põhjamaade koostöö minister Kristina Persson, lisaks kõrgetasemelised teadus- ja ärimaailma esindajad.

Kuidas planeerida linna säästvalt? - Üleeuroopalised põhimõtted elusõbralike linnade loomiseks

16.05.2016
Aprillis vastu võetud Bremeni deklaratsioon koondab linnatranspordialased soovitused elusõbralike ja jätkusuutlike linnade arenguks.

Rootsi tudengid uurisid Eestis tekstiilijäätmetel põhinevaid ringmajanduse ärimudeleid

29.04.2016
Tänu kiirmoele ja tarbimiskultuurile kasvab tekstiilitoodete sh rõivaste tarbimine kiires tempos üle maailma. SEI Tallinna juhendamisel viibisid Eestis nädalasel õppevisiidil Lundi ülikooli keskkonnakorralduse ja -poliitika magistritudengid, kes kaardistasid Eesti rõivatööstuse näitel tekstiilijäätmetel põhinevate upcycling ärimudelite rakendamisvõimalusi Euroopas.

Asutakse vähendama plastprügi Läänemeres

21.04.2016
Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn) osaleb koostöös Tallinna Keskkonnaametiga projektis BLASTIC – plastijäätmete teekond Läänemerre, mille eesmärk on mereprügi ja eelkõige plastijäätmete vähendamine ja vältimine Läänemeres ning selle läbi elu- ja looduskeskkonnale negatiivse mõju vähendamine.

Algab Tallinna ja Helsingi loodusturismi arendav projekt NATTOURS

18.03.2016
Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn) osaleb koostöös Tallinna Keskkonnaameti ja Helsingi linnaga ühisprojektis NATTOURS - jätkusuutlikud loodusrajad linnades, kasutades uusi IT-lahendusi. Projekti eesmärgiks on populariseerida ja arendada Tallinna ning Helsingi linna loodusturismi objekte.

Terevisioon: toidujäätmete uus elu ringmajanduses

03.03.2016
Mida kõike saab toota toidujäätmetest - lisaks kompostile ka biogaasi, biometaani või isegi eraldada keemilisi ühendeid, millega asendada plastikut! SEI Tallinna vanemekspert Harri Moora käis täna hommikul ETV Terevisioonis rääkimas jäätmekasutuse ja ringmajanduse põnevast maailmast.

Keskkonnakorraldus

Keskkonnakorralduse programm tegeleb rohelise mõtteviisi propageerimisega era- ning avalikus sektoris, kus eesmärgiks on keskkonnakorralduslike meetodite kasutuselevõtt. Samuti toetatakse valitsusasutusi jätkusuutliku tootmise ja tarbimise poliitikate kujundamisel.

Keskkonnaökonoomika

Keskkonna- ja ökoloogilise ökonoomika analüüside ja uuringute tegemine. Sotsiaal-majanduslike mõjude hindamine. Jätkusuutliku arengu rahaliste indikaatorite uuringud ja rakendused.

Kliima ja energia

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni rakendamise toetamine Eestis. Kasvuhoonegaaside vähendamise ja kliimamuutusega kohanemise stsenaariumite analüüs (LEAP mudel). Taastuvenergia laiema kasutusvõimaluse analüüs.

Säästev areng

Säästva arengu ja keskkonnakaitse põhimõtete lõimimine strateegiliste dokumentide koostamisel ja elluviimisel, selleks vajalike analüüside ja mõjuhindamiste tegemine.