Stockholmi Keskkonnainstituut teist aastat järjest maailma liidermõttekodade hulgas

28.01.2015
Stockholmi Keskkonnainstituut hinnati teist aastat järjest maailma mõjukamate keskkonnamõttekodade hulgas teisele kohale, andis teada ülemaailmne mõttekodasid hindav organisatsioon Global Go To Think Tank Index. Indeksis hinnatakse üle 6500 maailma mõttekoja tegevust ning tulemused avaldatakse väljaandes Global Go To Think Tank Report, mille paneb igal aastal kokku Pennsylvania ülikooli mõttekodade ja kodanikuühiskonna programm.

SEI Tallinn hindab taristu ja energiasektori võimalusi kliimamuutustega kohanemisel

27.01.2015
Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn) analüüsib koos Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi ja Balti Keskkonnafoorumiga taristu- ja energiasektori haavatavust kliimamuutustele ja võimalusi kliimamuutustega kohanemiseks. Uurimustöö saab üheks sisendiks Eesti kliimamuutustega kohanemise riiklikku strateegiasse, mille eelnõu valmib aastal 2016.

30. jaanuaril toimub SEI Tallinna koolitus "Eesti elektritootmise süsinikdioksiidi baasjoon ja selle arvutusmudel"

26.01.2015
30. jaanuaril toimub Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse (SEI Tallinn) koolitus „Eesti elektritootmise süsinikdioksiidi baasjoon ja selle arvutusmudel". Koolitus on mõeldud eelkõige spetsialistidele ning selle viivad läbi Stockholmi Keskkonnainistutuudi Tallinna Keskuse Kliima- ja energiaprogrammi eksperdid Tiit Kallaste ja Valdur Lahtvee.

Rohelise Kontori tunnistuse poole pürib ligi kakskümmend organisatsiooni

20.01.2015
Seekordses Rohelise Kontori ja keskkonnahoidlike hangete koolitussarjas osales üle kahekümne organisatsiooni, enamus neist soovivad taotleda ka Euroopa Rohelise kontori tunnistust. Eelmisel aastal andis SEI Tallinn välja Rohelise Kontori tunnistused näiteks Rahandusministeeriumile, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, Haridus- ja Teadusministeeriumile, Harku ja Rae Vallavalitsusele ning Keila Linnavalitsusele.

SEI Tallinn arvutas elektritootmise süsinikdioksiidi uue baasjoone

06.01.2015
Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskusel (SEI Tallinn) valmisid Eesti elektritootmise süsinikdioksiidi baasjoone arvutused. Teadmist baasjoonest vajatakse ÜRO kliimakonventsiooni Kyoto protokolliga sätestatud mehhanismide kasutamisel, nagu näiteks kasvuhoonegaaside heitmekaubandus, ühisrakendus ja puhta arengu mehhanism. Töö annab usaldusväärse pildi kolme viimase aasta elektritootmisega seonduvast süsinikdioksiidi heitest ja aitab kavandada kliimamuutuste leevendamise meetmeid.

Keskkonnakorraldus

Rohelise mõtteviisi propageerimine era- ning avalikus sektoris keskkonnakorralduslike meetodite kasutusele võtmiseks. Valitsusasutuste toetamine jätkusuutliku tootmise ja tarbimise poliitikate kujundamisel.

Keskkonnaökonoomika

Keskkonna- ja ökoloogilise ökonoomika analüüside ja uuringute tegemine. Sotsiaal-majanduslike mõjude hindamine. Jätkusuutliku arengu rahaliste indikaatorite uuringud ja rakendused.

Kliima ja energia

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni rakendamise toetamine Eestis. Kasvuhoonegaaside vähendamise ja kliimamuutusega kohanemise stsenaariumite analüüs (LEAP mudel). Taastuvenergia laiema kasutusvõimaluse analüüs.

Säästev areng

Säästva arengu ja keskkonnakaitse põhimõtete lõimimine strateegiliste dokumentide koostamisel ja elluviimisel, selleks vajalike analüüside ja mõjuhindamiste tegemine.