The New Climate Economy pakub võimalusi maailma jätkusuutlikuks arenguks

01.10.2014
Septembris esitleti New Yorgis aasta aega kestnud ning ligi 20 riigi teadlasi, poliitikuid ning äriliidreid ühendanud projekti „The New Climate Economy“ tulemusi. Projekti eesmärgiks oli uurida kliimaga arvestava majanduskasvu võimalusi. Stockholmi Keskkonnainstituut panustas projekti energia- ning linnauuringute ossa. Järgmised viisteist aastat saavad olema kriitilise tähtsusega, mil muutused majanduses määravad, millises maailmas me elama hakkame.

SEI Tallinn koostöös Saksa poliitikauurimisinstituudiga võrdles meretuuleparkide ja -kaitsealade loomise praktikaid

23.09.2014
Homme toimub Brüsselis projekti EL 7.RP projekti APRAISE lõpukonverents “Eesmärgi roll EL kliima-ja energiapoliitikas”, kus kahe ettekandega esineb ka SEI Tallinna vanemekspert Kaja Peterson, andes võrdleva ülevaate Eesti ja Saksamaa meretuuleparkide ning merekaitsealade loomise poliitikate ühilduvuse juhtumuuringust ning 3E meetodi tugevustest poliitikate mõjuhindamisel. Kolm aastat kestnud projekti läbiviimises osalesid üheksa Euroopa riiki (Holland, Saksamaa, Soome, Suurbritannia, Austria, Kreeka, Belgia, Sloveenia) ning Eestipoolseks koostööpartneriks oli Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn).

SEI Tallinn hakkab välja andma Rohelist Võtit

19.09.2014
Sellest aastast hakkab SEI Tallinn välja andma rahvusvahelist märgist Roheline Võti, millega saavad liituda nii majutusettevõtted, muuseumid, külastuskeskused kui teema- ja lõbustuspargid. Rohelise võtme märk on mõeldud tunnustamaks ettevõtteid, kes hoolivad ümbritsevast keskkonnast ja soovivad vähendada oma tegevusest tekkivaid keskkonnamõjusid. Laiemalt suurendab Rohelise Võtme (Green Key) märgi väljaandmine ka Eesti majutusasutuste konkurentsivõimet, kuna võtme saamine eeldab pidevat oma toodete ja teenuste arendamist, arvestades ökonoomsuse, jätkusuutlikkuse ja keskkonnahoiu põhimõtteid.

30. septembril toimub Ökosüsteemiteenuste määramise metodoloogia projekti avaseminar

15.09.2014
30. septembril toimub projekti “Mere ja siseveekogude ökosüsteemiteenuste määramise ja kaardistamise metodoloogia väljatöötamine” avaseminar. Projekti avaseminaril osalevad partnerid Norrast ja Eestist, tutvustatakse projekti eesmärke ning tegevusi järgmise pooleteise aasta jooksul. SEI Tallinn, kes osaleb projektis ühe partnerina, viib läbi kaks hindamisuuringut ning töötab välja soovitused ökosüsteemiteenuste hindamismetoodikate rakendamiseks.

Eesti ja Tansaania hindasid keskkonnakonventsioonide järgimist uue metoodika järgi

01.09.2014
SEI Tallinnal valmis ÜRO Keskkonnaprogrammi tellimusel uus hindamismetoodika, mille abil saavad riigid ise hinnata sisu poolest seotud konventsioonide rakendamise tõhusust. Esimene uue metoodika järgi tehtud pilootuuring viidi läbi Eestis, augustis lõppes metoodika testimine Eestist üle kahekümne korra suuremas ning ligi kaks korda suurema rahvastikutihedusega Tansaanias. Huvi metoodika rakendamise vastu on avaldanud praeguseks ka Keenia.

Keskkonnakorraldus

Rohelise mõtteviisi propageerimine era- ning avalikus sektoris keskkonnakorralduslike meetodite kasutusele võtmiseks. Valitsusasutuste toetamine jätkusuutliku tootmise ja tarbimise poliitikate kujundamisel.

Keskkonnaökonoomika

Keskkonna- ja ökoloogilise ökonoomika analüüside ja uuringute tegemine. Sotsiaal-majanduslike mõjude hindamine. Jätkusuutliku arengu rahaliste indikaatorite uuringud ja rakendused.

Kliima ja energia

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni rakendamise toetamine Eestis. Kasvuhoonegaaside vähendamise ja kliimamuutusega kohanemise stsenaariumite analüüs (LEAP mudel). Taastuvenergia laiema kasutusvõimaluse analüüs.

Säästva arendamise meetodid

Säästva arengu ja keskkonnakaitse põhimõtete lõimimine strateegiliste dokumentide koostamisel ja elluviimisel, selleks vajalike analüüside ja mõjuhindamiste tegemine.