Taust

2014 on rahvusvaheline Soome lahe aasta. Eestile on see ka kogu Läänemere aasta. Alates juulist on Eesti kaks aastat HELCOMi ja Läänemeremaade Nõukogu eesistuja.

Euroopa Komisjon on käivitanud meremajanduse kasvu (ingl blue growth) teemalise arutelu ja algatused, millega soovitakse kaasa aidata aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduse saavutamisele 2020. aastaks, mis on strateegia „Euroopa 2020” eesmärk.

Meremajanduse arenguvõimaluste väljaselgitamisel peab mere majandamist käsitlema terviklikult, st arvesse võttes keskkonnatingimusi ja -mõju, kliimamuutust ning sotsiaalset mõju, nii et mere ja ranniku ökosüsteemid säiliksid ka tulevastele põlvkondadele. Läänemeri, mille valgalal on tihe asustus, on juba praegu tiheda kasutusega, mistõttu keskkonnasurve merele on suur. Seega ei ole Läänemere keskkonnaprobleemide lahendamine üksnes keskkonnaeesmärk, vaid ka majanduslik ja sotsiaalne küsimus – sellest sõltuvad töökohad kas või näiteks turismi ja kalanduse valdkonnas.

Säästva arengu foorum 2014 pühendatakse Läänemerele – mere säästvale kasutusele ja kaitsele. Foorumil arutame, millised on olnud muutused Läänemeres ettevõtete seisukohalt, milliseid muutusi näevad ettevõtjad merega seonduvalt lühikeses ja pikas plaanis ning kuidas see võib nende tegevust mõjutada? Teiselt poolt, kuidas vastata kõikide huvirühmade ootustele Läänemere suhtes ja ühtlasi saavutada Läänemere hea tervis? Foorumi peamiseks sihtrühmaks on merega seotud ettevõtjad ja teised huvirühmad Eestis.

Säästva Eesti Instituut (SEI Tallinn) on koos partneritega korraldanud säästva arengu teemalisi foorumeid alates 2001. aastast. Eelmised foorumid on käsitlenud heaolu, Euroopa Liiduga liitumist, säästvat ühiskonda, keskkonnaküsimuste lõimimist, jätkusuutliku arengu mõõtmist ja rohemajandust.

Foorumi korraldamist toetavad Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Riigikantselei.

Taustapaber: Meremajandus tundlikus Läänemere keskkonnas (SEI Tallinn, oktoober 2014) pdf