eessõna kasutusjuhend sõnastik kasutatud kirjandus tagasiside

Sõnastikus on 536 märksõna.


ET keskkonnaindikaator (keskkonnanäitaja, keskkonnamõõdik)
keskkonnaseisundit või seda mõjutavat muutujat iseloomustav näitaja. Euroopa Keskkonnaagentuuri ja EUROSTAT-i kasutatavas DPSIR-mudelis jaotatakse k-d viide rühma, mis kirjeldavad ühiskonna ja keskkonna vahelisi seoseid:

- liikumapanevad jõud (driving forces) on inimtekkelised mõjurid, mis põhjustavad keskkonnakoormust (nt poliitika, sotsiaal-majanduslik struktuur, eluviis;

- koormuse- ehk surveindikaatorid (pressure) peegeldavad inimtegevuse intensiivsust (nt taastumatute loodusvarade ja energia tarbimise ning transpordi mahud ja nende muutumine, saasteainete heitkogused);

- seisundiindikaatorid (state) näitavad surve tagajärjel muutuva keskkonnaosa või terviku kvaliteeti ja/või kvantiteeti (nt õhu, vee ja mulla kvaliteet, liigiline arvukus, taastumatute loodusvarade kogus);

- mõjuindikaatorid (impact) mõõdavad seisundi muutuse tagajärgi inimesele, ökosüsteemidele ja tehiskeskkonnale (nt muutus ökosüsteemide viljakuses, toitainete ringes, inimese tervises);

- vastumõjuindikaatorid (response) iseloomustavad keskkonnaseisundi hoidmise või parandamise põhimõtteid ja tegevust (nt keskkonnaharidus, keskkonnainvesteeringud, keskkonnamaksud, korduskasutus, puhtam tootmine).

K-te rühmitamine ei ole absoluutne, vaid võib sõltuda probleemi käsitlusviisist.
ENenvironmental indicator
DEUmweltindikator (m)
RUиндикатор окружающей среды
Vaata kabioindikaator, keskkonnaaruanne, keskkonnainfo, keskkonnategevuse tulemuslikkuse indikaator, säästva arengu indikaator


Otsi märksõna:
Keel:
eesti English Deutsch pусский
Otsingu tüüp:
Täpne Hägus Sõnaseletustest
Valdkondade kaupa:
Tähestiku järgi: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ö Ü Teata veast või soovitusest
Säästva Eesti Instituut, SEI Tallinn
Viimati muudetud: 11-01-2022 08:28