Säästva arengu sõnaseletusi

R

rohetöökoht, green job, grüne Arbeitsplatz (m), зелёная работа – täisväärtuslik töökoht, mis panustab keskkonna hea seisundi säilitamisse või taastamisse mis tahes sektoris. Täisväärtuslik on töökoht, mida iseloomustab tulemuslik töö, adekvaatne sissetulek, sotsiaalne kaitse ja töötaja õiguste austamine, ning töötaja võimalus kaasa rääkida otsuste tegemisel, mis mõjutavad tema elu. Allikas: ILO 2012Vt ka rohemajandus.

S

süsinikuringe, carbon cycle, Kohlenstoffzyklus (m), геохимический цикл углерода – süsiniku liikumine ökosüsteemis selle eri komponentide vahel. Süsihappegaas (CO2) lisandub atmosfääri orgaanilise aine lagunemisel, kuid ka vulkaanipursetel, loomade väljahingamisel, fossiilkütuste põletamisel. Süsihappegaasi eemaldatakse atmosfäärist taimede fotosüsteesil, mil ta salvestub taimelehtedes, okstes ja juurtes, suureks CO2 reservuaariks on ookean – fütoplankton seob süsihappegaasi orgaanilistesse kudedesse. Vees lahustunud süsihappegaas seguneb vees ja liigub veetsirkulatsiooni protsessidega suurtesse sügavustesse.Vt ka aineringe, hapnikuringe.

Kasutatud kirjandus
Banzer S., Bejzyk M., Christianson S. 1998. Lexicon of Terms and Concepts in Public Administration, Public Policy and Political Science. Kyiv. Osnovy Publishers.

Berninger, K. Tapio, P. Willamo, R. 1996. Ympäristönsuojelun perusteet. Gaudeamus.

Bioloogilise mitmekesisuse konventsioon, 1992, https://www.riigiteataja.ee/akt/12918700?leiakehtiv

Costanza, R. 1991. Ecological Economics. The Science and Management of Sustainability. Columbia University Press, NY.

Douglas, I., Huggett, R., Robinson, M. (toim) 1996. Companion Encyclopaedia of Geography. The Environment and Humankind. Routledge, London & NY.

Dow Jones Sustainability Indexes, www.sustainability-index.com

EEA Multilingual Environmental Glossary, glossary.eea.eu.int/EEAGlossary/

Eesti Keele Instituut, http://eurokeelehoole.eki.ee/

EIONET General Multilingual Environmental Thesaurus (GEMET), www.eionet.europa.eu/gemet

Environmental Economics Glossary, www.costbenefitanalysis.org/glossary.htm

European Conference of Ministers of Transport (ECMT). 1997. Social Costs Glossary.

EV Haridus- ja Teadusministeerium, EV Keskkonnaministeerium. 2006. EV keskkonnahariduse kontseptsioon. Tallinn-Tartu.

Fry, G., Martin, G. R. 1991. The International Development Dictionary. ABC-Clio, Santa Barbara.

FSC (Forest Stewardship Council), www.fsc.org/en

Funtowicz, S., Ravetz, J. 1994. The worth of a songbird: ecological economics as a post-normal science. Ecological Economics 10: 197–207.

Geomedia 2005. Ettevõtte ühiskondlik vastutus. Sõnastik. Tartu.

Global Reporting Initiative, www.globalreporting.org

Goodland, R., Daly, H., El Serafy, S., Von Droste, B. (toim). 1991. Environmentally Sustainable Economic development: Building on Brundtland. UNESCO, Paris.

Hugé, J., Waas, T., Eggermont, G. And Verbruggen, A. 2011. Impact assessment for a sustainable energy future – Reflections and practical experiences. Energy Policy, 39: 6243–6253.

Hutchinson Pocket Dictionary of the Environment. 1994. Helicon Publishing Ltd.

IISD (International Institute for Sustainable Development). Definitions and Concepts

ILO (International Labour Organization) 2012. Working towards sustainable development. Opportunities for decent work and social inclusion in a green economy. Geneva, ILO: 185 p.

Johnston, R.J., Gregory, D., Pratt, G., Watts, M. (toim). 2000. The Dictionary of Human Geography. Blackwell, Oxford & Malden, Mass.

Jäätmeseadus, https://www.riigiteataja.ee/akt/114062013006?leiaKehtiv.

Jüssi, M. (koost). 2004. Säästev transpordipoliitika. Juhendmaterjal arengukavade ja planeeringute koostajatele. Eesti Roheline Liikumine.

Kates, R. W. et al. 2001. Sustainability Science. Science, 292: 641–642.

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus, https://www.riigiteataja.ee/akt/121122011015?leiaKehtiv.

Keskkonnatasude seadus, https://www.riigiteataja.ee/akt/116052013013?leiaKehtiv.

Lagerspetz, M. 2004. Demokraatia, osalus, osalusdemokraatia. Ettekanne Rahvusraamatukogus 15.10.2004.

Lagerspetz, M. 2006. Kodanikuühiskonna lühisõnastik. Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit, Tallinn.

Lahtvee, V., Oja, A., Poltimäe, H. 2005. Ülevaade Euroopa Liidu riikides läbi viidud rohelise maksureformi tulemustest. Säästva Eesti Instituut, Tallinn.

Lepa, R., Illing, E., Kasemets, A., Lepp, Ü., Kallaste, E. 2004. Kaasamine otsustetegemise protsessi. Poliitikauuringute Keskus PRAXIS, Tallinn.

Looduskaitseseadus, https://www.riigiteataja.ee/akt/116052013016?leiaKehtiv.

Luik, H., Valt, L. 1999. Säästva arengu pisientsüklopeedia. Käsikiri, Eesti Roheline Rist, Tallinn.

Maastik, A. et al. 2004. EnDic 2004. Finnish Environment Institute (SYKE).

Masing, V. (koost). 1992. Ökoloogialeksikon. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn.

McDowell, L., Sharp, J. P. (toim). 1999. A Feminist Glossary of Human Geography. Arnold, London etc.

Mereste, U. 2003. Majandusleksikon I, II. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn.

Merisaar, M., Simonsen, J. H., Tingas, K., Veinla, H. 2001. Keskkonnainfo kättesaadavaks tegemine ja üldsuse kaasamine keskkonda mõjutavate otsuste langetamisse. Keskkonnaametniku käsiraamat. Tallinn.

Millennium Ecosystem Assessment, 2003. Ecosystems and Human Well-being. A Framework for Assessment www.millenniumassessment.org/en/index.html

Munda, G. 2004. Social multi-criteria evaluation: Methodological foundations and operational consequences. European Journal of Operational Research 158: 662–677.

North, D. C. 1990. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press, Cambridge.

North, D. C. 2000. Understanding institutions. In: C. Ménard, Institutions, Contracts and Organizations. Perspectives from New Institutional Economics, Edward Elgar, Cheltenham (UK) and Northampton (MA, USA).

OECD 2011. Towards Green Growth, www.oecd.org/dataoecd/37/34/48224539.pdf

Partners for Innovation Newsletter June 2012, www.partnersforinnovation.com/english/newsletters.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes), www.pefc.org

Perelet, R. 1995. Economics and Environment. A Harward Institute for International Development.

Poliitikauuringute Keskus Praxis. Valitsemisest ja heast valitsemisest, www.praxis.ee [Okt. 2006].

Problem Treatment Glossary, www.colorado.edu/conflict/peace/glossary.htm

Purgh, T., Costanza, R., Cumberland, J. H., Daly, H. E., Goodland, R. and Norgaard, R. B. 1995. Natural Capital and Human Economic Survival. CRC Press - Lewis Publishers.

Schmidheiny, S. 1992. Changing Course. Cambridge, Massachusetts, London, England.

Säästva arengu seadus, https://www.riigiteataja.ee/akt/13148461?leiaKehtiv.

Tietenberg, T. 2006. Environmental Natural Resource Economics. Pearson International Edition.

Tóth, G., Moora. H. 2005. Keskkonnategevuse tulemuslikkuse hindamise käsiraamat. Säästva Eesti Instituut, Tallinn.

Tööstusheite seadus, https://www.riigiteataja.ee/akt/116052013001?leiaKehtiv.

Tyler Miller, G., Jr. Living in the Environment, Wikipedia.

U.S. EPA Glossary of Climate Change Terms, www.epa.gov/climatechange/glossary.html

U.S. EPA Terms of Environment, www.epa.gov/OCEPAterms/

UNEP. 2011. Towards a Green Economy. Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication. A Synthesis for Policy-makers, www.unep.org/greeneconomy

UNESCO, www.unesco.org/mab/index.shtml

Vanclay, F. 2003. International Principles For Social Impact Assessment. Impact Assessment and Project Appraisal 21(1): 5-11.

Veeseadus, https://www.riigiteataja.ee/akt/113122013008?leiaKehtiv.

Venetoulis, J., Chazan, D. and Gaudet, C. 2004. Ecological Footprints of Nations. Redefining Progress.

Welsh, B. W. W., Butorin, P. (toim). 1990. Dictionary of Development: Third World Economy, Environment, Society. Vol. 1 & 2. Garland Publishing, Inc., New York & London.

ÜRO säästva arengu eesmärgid 2030, www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/.

Ympäristösanasto. 1998. Ympäristöalan keskeiset käsitteet ja termit. Tekniikan sanastokeskus TSK 27. Jyväskylä.