eessõna kasutusjuhend sõnastik kasutatud kirjandus tagasiside

Kasutatud kirjandus
 • Banzer S., Bejzyk M., Christianson S. 1998. Lexicon of Terms and Concepts in Public Administration, Public Policy and Political Science. Kyiv. Osnovy Publishers.
 • Berninger, K. Tapio, P. Willamo, R. 1996. Ympäristönsuojelun perusteet. Gaudeamus.
 • Bioloogilise mitmekesisuse konventsioon, 1992, https://www.riigiteataja.ee/akt/12918700?leiakehtiv
 • Costanza, R. 1991. Ecological Economics. The Science and Management of Sustainability. Columbia University Press, NY.
 • Douglas, I., Huggett, R., Robinson, M. (toim) 1996. Companion Encyclopaedia of Geography. The Environment and Humankind. Routledge, London & NY.
 • Dow Jones Sustainability Indexes, www.sustainability-index.com
 • EEA Multilingual Environmental Glossary, glossary.eea.eu.int/EEAGlossary/
 • Eesti Keele Instituut, http://eurokeelehoole.eki.ee/
 • EIONET General Multilingual Environmental Thesaurus (GEMET), www.eionet.europa.eu/gemet
 • EnDic – Environmental Dictionary, SYKE, mot.kielikone.fi/mot/endic/netmot.exe?UI=ened
 • Environmental Economics Glossary, www.costbenefitanalysis.org/glossary.htm
 • European Conference of Ministers of Transport (ECMT). 1997. Social Costs Glossary.
 • EV Haridus- ja Teadusministeerium, EV Keskkonnaministeerium. 2006. EV keskkonnahariduse kontseptsioon. Tallinn-Tartu.
 • Fry, G., Martin, G. R. 1991. The International Development Dictionary. ABC-Clio, Santa Barbara.
 • FSC (Forest Stewardship Council), www.fsc.org/en
 • Funtowicz, S., Ravetz, J. 1994. The worth of a songbird: ecological economics as a post-normal science. Ecological Economics 10: 197–207.
 • Geomedia 2005. Ettevõtte ühiskondlik vastutus. Sõnastik. Tartu.
 • Global Reporting Initiative, www.globalreporting.org
 • Goodland, R., Daly, H., El Serafy, S., Von Droste, B. (toim). 1991. Environmentally Sustainable Economic development: Building on Brundtland. UNESCO, Paris.
 • Hugé, J., Waas, T., Eggermont, G. And Verbruggen, A. 2011. Impact assessment for a sustainable energy future – Reflections and practical experiences. Energy Policy, 39: 6243–6253.
 • Hutchinson Pocket Dictionary of the Environment. 1994. Helicon Publishing Ltd.
 • IISD (International Institute for Sustainable Development). Definitions and Concepts
 • ILO (International Labour Organization) 2012. Working towards sustainable development. Opportunities for decent work and social inclusion in a green economy. Geneva, ILO: 185 p.
 • Johnston, R.J., Gregory, D., Pratt, G., Watts, M. (toim). 2000. The Dictionary of Human Geography. Blackwell, Oxford & Malden, Mass.
 • Jäätmeseadus, https://www.riigiteataja.ee/akt/114062013006?leiaKehtiv.
 • Jüssi, M. (koost). 2004. Säästev transpordipoliitika. Juhendmaterjal arengukavade ja planeeringute koostajatele. Eesti Roheline Liikumine.
 • Kates, R. W. et al. 2001. Sustainability Science. Science, 292: 641–642.
 • Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus, https://www.riigiteataja.ee/akt/121122011015?leiaKehtiv.
 • Keskkonnatasude seadus, https://www.riigiteataja.ee/akt/116052013013?leiaKehtiv.
 • Lagerspetz, M. 2004. Demokraatia, osalus, osalusdemokraatia. Ettekanne Rahvusraamatukogus 15.10.2004.
 • Lagerspetz, M. 2006. Kodanikuühiskonna lühisõnastik. Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit, Tallinn.
 • Lahtvee, V., Oja, A., Poltimäe, H. 2005. Ülevaade Euroopa Liidu riikides läbi viidud rohelise maksureformi tulemustest. Säästva Eesti Instituut, Tallinn.
 • Lepa, R., Illing, E., Kasemets, A., Lepp, Ü., Kallaste, E. 2004. Kaasamine otsustetegemise protsessi. Poliitikauuringute Keskus PRAXIS, Tallinn.
 • Looduskaitseseadus, https://www.riigiteataja.ee/akt/116052013016?leiaKehtiv.
 • Luik, H., Valt, L. 1999. Säästva arengu pisientsüklopeedia. Käsikiri, Eesti Roheline Rist, Tallinn.
 • Maastik, A. et al. 2004. EnDic 2004. Finnish Environment Institute (SYKE).
 • Masing, V. (koost). 1992. Ökoloogialeksikon. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn.
 • McDowell, L., Sharp, J. P. (toim). 1999. A Feminist Glossary of Human Geography. Arnold, London etc.
 • Mereste, U. 2003. Majandusleksikon I, II. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn.
 • Merisaar, M., Simonsen, J. H., Tingas, K., Veinla, H. 2001. Keskkonnainfo kättesaadavaks tegemine ja üldsuse kaasamine keskkonda mõjutavate otsuste langetamisse. Keskkonnaametniku käsiraamat. Tallinn.
 • Millennium Ecosystem Assessment, 2003. Ecosystems and Human Well-being. A Framework for Assessment www.millenniumassessment.org/en/index.html
 • Munda, G. 2004. Social multi-criteria evaluation: Methodological foundations and operational consequences. European Journal of Operational Research 158: 662–677.
 • North, D. C. 1990. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press, Cambridge.
 • North, D. C. 2000. Understanding institutions. In: C. Ménard, Institutions, Contracts and Organizations. Perspectives from New Institutional Economics, Edward Elgar, Cheltenham (UK) and Northampton (MA, USA).
 • OECD 2011. Towards Green Growth, www.oecd.org/dataoecd/37/34/48224539.pdf
 • Partners for Innovation Newsletter June 2012, www.partnersforinnovation.com/english/newsletters.
 • PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes), www.pefc.org
 • Perelet, R. 1995. Economics and Environment. A Harward Institute for International Development.
 • Poliitikauuringute Keskus Praxis. Valitsemisest ja heast valitsemisest, www.praxis.ee [Okt. 2006].
 • Problem Treatment Glossary, www.colorado.edu/conflict/peace/glossary.htm
 • Purgh, T., Costanza, R., Cumberland, J. H., Daly, H. E., Goodland, R. and Norgaard, R. B. 1995. Natural Capital and Human Economic Survival. CRC Press - Lewis Publishers.
 • Schmidheiny, S. 1992. Changing Course. Cambridge, Massachusetts, London, England.
 • Säästva arengu seadus, https://www.riigiteataja.ee/akt/13148461?leiaKehtiv.
 • Tietenberg, T. 2006. Environmental Natural Resource Economics. Pearson International Edition.
 • Tóth, G., Moora. H. 2005. Keskkonnategevuse tulemuslikkuse hindamise käsiraamat. Säästva Eesti Instituut, Tallinn.
 • Tööstusheite seadus, https://www.riigiteataja.ee/akt/116052013001?leiaKehtiv.
 • Tyler Miller, G., Jr. Living in the Environment, Wikipedia.
 • U.S. EPA Glossary of Climate Change Terms, www.epa.gov/climatechange/glossary.html
 • U.S. EPA Terms of Environment, www.epa.gov/OCEPAterms/
 • UNEP. 2011. Towards a Green Economy. Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication. A Synthesis for Policy-makers, www.unep.org/greeneconomy
 • UNESCO, www.unesco.org/mab/index.shtml
 • Vanclay, F. 2003. International Principles For Social Impact Assessment. Impact Assessment and Project Appraisal 21(1): 5-11.
 • Veeseadus, https://www.riigiteataja.ee/akt/113122013008?leiaKehtiv.
 • Venetoulis, J., Chazan, D. and Gaudet, C. 2004. Ecological Footprints of Nations. Redefining Progress.
 • Welsh, B. W. W., Butorin, P. (toim). 1990. Dictionary of Development: Third World Economy, Environment, Society. Vol. 1 & 2. Garland Publishing, Inc., New York & London.
 • ÜRO säästva arengu eesmärgid 2030, www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/.
 • Ympäristösanasto. 1998. Ympäristöalan keskeiset käsitteet ja termit. Tekniikan sanastokeskus TSK 27. Jyväskylä.
Säästva Eesti Instituut, SEI Tallinn